Det finns många gasdetekteringsprodukter på marknaden som kan tyckas vara desamma. Men en närmare granskning av specifikationer, funktionalitet och egenskaper visar på stora skillnader i vad produkter kan göra och det potentiella värdet de kan erbjuda. På samma sätt är varje enskild applikation också unik i sina respektive konstruktioner, behov och processer.

Känn till riskerna på din anläggning

Innan man överväger vilken utrustning man ska använda för att detektera gas, måste en riskbedömning göras. Alla företag med anställd personal har skyldighet att genomföra riskbedömningar för att identifiera potentiella risker. Dessa kan innefatta potentiella risker med gas, ånga eller syrebrist. Om gasrisker identifieras, är gasdetektering en metod för att reducera dessa risker.

Identifiera det främsta målet

Beroende på processen som pågår på anläggningen och gaserna som detekteras, kan det krävas att larm kan avläsas utanför anläggningen och ibland även dataloggning. Rapportering kan också krävas för arbetsmiljöredovisning. En annan faktor som påverkar behovet av förbättrade rapporteringsfunktioner kan vara regelefterlevnad eller villkor för försäkring.

Ställa de rätta frågorna

Efter att ha identifierat vad det primära målet är, väljs lämplig utrustning genom att ställa ett antal viktiga frågor. Dessa kan delas in i tre huvudkategorier:

  • De gaser som skall detekteras och var de kan komma från
  • Placering och miljöförhållanden där detektering skall ske
  • Användarvänligheten för operatörer och servicepersonal

 

Identifiera de gaser som skall detekteras och var de kan komma ifrån

De gaser som skall detekteras bör identifieras genom riskbedömningen, men erfarna tillverkare och deras godkända återförsäljare kan ofta hjälpa till i denna process, baserat på deras erfarenhet av liknande applikationer. Det är dock viktigt att komma ihåg att det är slutanvändarens ansvar att identifiera alla potentiella risker.

Det är också viktigt att identifiera potentiella källor till ett gasutsläpp eftersom det bidrar till att avgöra antal gasdetektorer och hur dessa ska placeras.

Tänk på miljöförhållanden

Prestanda, noggrannhet och tillförlitlighet av gasdetektorer påverkas av omgivningen det utsätts för. Temperatur, luftfuktighet och trycknivåer på platsen har alla en direkt inverkan på vilken typ av utrustning som bör väljas. Ytterligare faktorer såsom potentiella variationer till följd av en tillverkningsprocess i sig, kan t.ex. årstidernas växlingar också påverka vilken typ av enhet som är lämplig.

Förstå produktens funktioner

Nästa område att behandla avser ytterligare produktfunktionalitet. Aspekter som kabelkonfiguration är viktigt, särskilt när montering sker i en befintlig applikation. Om apparaten integreras i ett separat säkerhetssystem, kan vissa kommunikationsprotokoll även krävas såsom HART®, Lonworks eller Modbus®.

Hänsyn måste också tas till om ett krav på lokala displayer på transmittrar finns. Lokal konfigurering av enheten och displayer kan också vara ett värdefullt tillägg.

Mät användarvänlighet för operatörer och servicepersonal

Rutinunderhåll är en annan viktig faktor. Vissa gaser och ångor kan detekteras med ett antal olika analystekniker, t.ex. Kolvätegaser med katalytiska sensorer eller Ickedispersiv infraröd NDIR. Katalytiska sensorer är inte ”fail safe” och kräver därför en hög frekvens av rutinunderhåll, medan NDIR-baserade lösningar tenderar att ha en högre initial kostnad, men kan kräva mindre underhåll. En egen resurs för att genomföra sådant rutinunderhåll måste finnas, annars måste en tredje part sköta rutinunderhåll och kalibrering. Aven detta är en viktig faktor vid val av rätt utrustning och leverantör.

 

Källa:

http://www.honeywellanalytics.com/en-gb/solutions/articles/how-to-select-the-right-gas-detection-solution?

Hittar inte svar på din fråga? Ställ din fråga till oss här !

Du kommer få ett meddelande när din support fråga har uppdaterats/svarats på!

+ = Verifierar att du inte är en robot