GasAlertMicro5

Gasvarnare för upptill 5 gaser.

Övervaka upp till fem potentiella, atmosfäriska risker samtidigt med denna multigasvarnare. GasAlertMicro5 kan anpassas till ett flertal olika användningsområden och har ett omfattande urval av alternativ som kan ställas in av användaren. Den finns tillgänglig som standardmodell för detektering av giftiga gaser, IR-modell för detektering av koldioxid CO2 eller PID-modell för detektering av VOC; flyktiga organiska kolväten. Exempel på VOC är aceton, ammoniak, bensen, diesel, etanol och bensin.

Mätbara gaser:
Svavelväte H2S
Kolmonoxid CO
Syre O2
Svaveldioxid SO2
Fosfin PH
Klor Cl2
Ammoniak NH3
Kvävedioxid NO2
Vätecyanid HCN
Klordioxid ClO
Ozon O3
Brännbara gaser LEL

Datablad (Sve) GasAlertMicro5 (0,77 MB)